POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest właściciel serwisu www.drogadocelu.eu Krzysztof Kozyrski, dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@drogadocelu.eu

Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

·         W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Drogadocelu.eu polegającymi na Usługach: dietetyczne, treningowe, suplementacyjne, oraz w postaci przedmiotów reklamowych, książek. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy

·         W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez www.drogadocelu.eu będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu .

·         Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

·         74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

·         8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

·         86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

·         W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

·         W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody

Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

Komu zostaną udostępnione dane?

·         Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa;

·         Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;

·         Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

·         Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, tj. drogadocelu.eu Podstawą transferu Państwa danych jest/są

o    Wyrażona przez Państwa zgoda

o    Konieczność w celu wykonania umowy

o    Standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską

o    Zatwierdzony mechanizmy certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń

o    Decyzja Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony w Kraju

Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

 

Jakie przysługują Państwu prawa?

·         Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),

·         Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),

·         Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

·         Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

·         Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@drogadocelu.eu

·         Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

·         Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cookie

1.Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj www.drogadocelu.eu Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

2.Kto jest administratorem państwa danych?

Właściciel serwisu www.drogadocelu.eu

3.Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

Cookies techniczne:

– zapewniają prawidłowe działania strony internetowej

– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

– Personalizację interfejsu Użytkownika, np. języka strony, tego czy strona powinna być wyświetlona w formie przystępnej dla komputera/telefonu komórkowego

-W przypadku sklepów internetowych cookies techniczne pozwalają na zapamiętaniu zawartości „koszyka”

-Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy

 

Cookies Marketingowe-

-W celach marketingowych korzystamy z usług firmy

Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie

internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: Facebook Piksel”

https://plpl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

Cookies Analityczne:

-Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę,  urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony

-Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę

-Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy -Zbieranie informacji na jakie części stron najczęściej korzysta użytkownik

-Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron

4.Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

5.Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

– Imię

– adres email

– rodzaj wykonywanych czynności na stronie serwisu

– dane które są niezbędne do wykonania danej usługi

 

Jednocześnie informujemy że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika

6.Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Informujemy, iż nie przekazujemy danych innym przedsiębiorstwom.

7.Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

·         Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

·         Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

·         Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

·         Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

·         Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez cookies w celach skorzystania z usług produktów, udostępnionych w serwisie Internetowym www.drogadocelu.eu

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

8.Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: Korzystając z serwisu, oświadczasz że regulamin sklepu, polityka prywatności, wszelkie dane są jawne oraz w pełni je akceptujesz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis www.drogadocelu.eu w celach świadczenia na moją rzecz usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w zakresie działalności sklepu internetowego działającego pod domeną www.drogadocelu.eu Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.

CIASTECZKA ZMIANA DECYZJI KLIKNIJ W PRZYCISK